ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПУП-А ХЕРЦЕГ НОВОГ 75.000 ЕУР ИЗ БУЏЕТА ДРЖАВЕ

Влада Црне Горе донијела је одлуку о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана општине Херцег Нови, за шта ће из буџета бити опредијељено 75.000 ЕУР.

За руководица израде ПУП-а изабран је Ранко Ковачевић, а рок за израду Измјена и допуна је 11 мјесеци од дана потписивања уговора са руководиоцием израде планског документа.

Како је наведено у објављеном документу, радиће се и стратешка процјена утицаја на животну средину, у складу са Законом о стратешкој процјени утицаја на жиовтну средину.

Основни циљ и задатак израде Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Херцег Новог је ставарње планског и формалног основа за обезбјеђење одрживог развоја који представља један од најважнијих изазова политике уређења простора. То се првенствено односи на прецизно и јасно дефинисање природних и створених развојних потенцијала, планирање рационалног коришћења простора, у складу са економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем, прописивање смјерница за унапређење квалитета изграђеног простора и јасних правила грађења, већи степен усклађености планског документа се секторским политикама и са параметрима одрживости, давање адеквтаних и стручних одговора на просторне изазове и сл.

У смјерницама за израду документа наводи се да је, након анализе постојећег стања, сагледавања проблема и могућности које општина Херцег Нови посједује, правилно планско усмјеравање од пресудног значаја за даљи напредак, ако би се створила економски самодовољна и одржива локална заједница.

– Приликом израде документа потребно је водити се смјерницама из Просторног плана Црне Горе до 2020, важеће просторно планске документације на државном и локалном ниову, националних стратегија и мастер планова у области одрживог развоја, туризма, саобраћаја, енергетике, управљања отпадом и слично. Приликом анализе документационе основе потребно је у обзир узети и базне студије рађене за потребе израде новом Просторног плана Црне Горе – наведено је у документу Владе.

Кроз израду Измјена и допуна ПУП-а потребно је створити планске предуслове за рјешавање кључних развојних проблема, нарочито за поједине сегменте као што су унапређење квалитета туристичких услуга, инфраструктуре са посебним нагласком на комуналну опремљеност, развој индустрије, плански третман неформалних објеката, те поштовање свих аспеката животне средине. – Такође, потребно је дати свеобухватне и прецизне смјернице за легализацију бесправно изграђених објеката, као и смјернице за директно спровођење за објекте намијењене привредним дјелатностима.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here