Бесплатан улаз у Акваријум Бока у седмици јубилеја Универзитета Црне Горе

Фото: Акваријум Бока

Поводом прославе јубилеја, Ин­сти­тут за био­ло­ги­ју мо­ра Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре, омогућио је до 29. апри­ла бесплатну посјету  Аква­ри­јуму  од 10 до 17 ча­со­ва.

Аква­ри­јум Бо­ка пред­ста­вља зна­ча­јан цен­тар за еду­ка­ци­ју и про­мо­ци­ју очу­ва­ња мор­ског жи­во­та Ја­дран­ског мо­ра. Са 18 тан­ко­ва, по­де­ље­ним у че­ти­ри изло­жбе­не цје­ли­не – Свјет­ско мо­ре и Ме­ди­те­ран­ско мо­ре, Ја­дран­ско мо­ре и Ју­жни Ја­дран, Бо­ко­ко­тор­ски за­лив, те троп­ска мо­ра, аква­ри­јум слу­жи као узор у из­град­њи јав­не сви­је­сти и дје­ло­ва­њу за за­шти­ту вр­ста и ста­ни­шта.

По­сје­ти­о­ци ће има­ти при­ли­ку да са­зна­ју ви­ше о исто­ри­ја­ту Аква­ри­ју­ма, фа­сци­нант­ним чи­ње­ни­ца­ма жи­во­та у мо­ру ко­је су при­ка­за­не, ор­га­ни­зо­ва­ним изло­жба­ма, као и ин­фор­ма­ци­ја­ма о ула­зни­ца­ма.

Отва­ра­ње Аква­ри­ју­ма Бо­ка ни­је са­мо при­ли­ка за про­сла­ву ју­би­ле­ја Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре, већ и тре­ну­так за исти­ца­ње ње­го­вог кон­ти­ну­и­ра­ног до­при­но­са у ства­ра­њу зна­ња, ра­зво­ју ака­дем­ских спо­соб­но­сти и про­мо­ци­ји струч­но­сти,  у ду­ху ју­би­лар­ног сло­га­на  „FuturUM“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here