Сутра засиједа локални парламент- предвиђена 41 тачка

Сјед­ни­ца ло­кал­ног пар­ла­мен­та биће одржана сутра 30. маја, а днев­ним ре­дом предвиђeна је 41 тач­ка.

Одборници ће разматрати за­вр­шни ра­чун Оп­шти­не за 2023. го­ди­ну, из­вје­шта­је о ра­ду пре­ду­зе­ћа и уста­но­ва кул­ту­ре, Пре­длог одлу­ке о со­ци­јал­ном ста­но­ва­њу,  Пре­длог одлу­ке о суб­вен­ци­ји тро­шко­ва бо­рав­ка дру­гог дје­те­та у вр­ти­ћу, као и о пар­ти­ци­па­ци­ја пре­во­за уче­ни­ка.

На днев­ном ре­ду су и дви­је одлу­ке ко­је се од­но­се на ус­по­ста­вља­ње са­рад­ње и бра­ти­мље­ње гра­до­ва, затим из­вје­штај о ра­ду пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не и ор­га­на и слу­жби ло­кал­не упра­ве, као и ви­ше одлу­ка за по­ста­вља­ње од­но­сно гра­ђе­ње обје­ка­та од оп­штег ин­те­ре­са, ко­је се пр­вен­стве­но од­но­се на по­бољ­ша­ње инфра­струк­ту­ре.

Почетак је у 10 сати, а због обимног дневног реда Скупштина ће трајати два дана. Сједницу локалног парламента преносиће РТХН.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here