Регистровано укупно 45 врста птица у резервату Тиватска солила

Фото: Тиватска солила, фб

Влада Црне Горе је усвојила Информацију о статусу очуваности и активностима у Посебном резервату природе „Тиватска солила“ за 2023. годину.

Тиватска солила су стављена под заштиту као посебни резерват природе ради очувања ријетких, проријеђених и угрожених биљних и животињских врста, превасходно орнитофауне и биљних заједница, преноси портал BokaNews.

У извјештајном периоду је мониторингом хидролошког режима утврђен утицај пораста нивоа мора при чему су дате препоруке за његово даље контролисање.

Констатовано је да је стање флоре током 2023. године било константно, односно, популације свих врста флоре су бројне и стабилне, а виталност јединки потпуна.

Мониторингом флоре је такође утврђено да у односу на 2019. годину није дошло до ширења инвазивних врста.

Регистровано је укупно 45 врста птица што представља уобичајну бројност за ово подручје.

Међу важним активностима за одржавање и уређење простора су: постављање интерпретацијског центра са пратећом опремом и санација постојеће инфраструктуре.

На основу података којима располаже Јавно предузеће за управљање морским добром Црне Горе, добијених реализацијом својих програма мониторинга, пројеката и активности, као и података и информација које су добијене од других институција и НВО-а током 2023. године, може се закључити да је Посебни резерват природе задржао стање очуваности и заштите из времена његовог стављања под заштиту (2008.г), као и да је активним управљањем стање резервата унапријеђено.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here