Расписан Јавни конкурс за подршку женском предузетништву

Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције расписао је Јавни конкурс за расподјелу средстава из Буџета Општине Херцег Нови опредијељених за подршку женском предузетништву.

Позивају предузетнице/привредна друштва са пребивалиштем, односно сједиштем на територији Општине Херцег Нови, да доставе своје пријаве на Конкурс за расподјелу средстава буџета намијењеним женама које желе да започну сопствену привредну дијелатност или привредно друштво.

Средства предвиђена Буџетом Општине за 2022. годину расподјељују се за бизнис идеје које доприносе остваривању утврђених циљева у стратешким документима, програмима и плановима Општине, а којима се подстичу економски развој општине, предвиђа отварање нових радних мјеста, подстиче развој пољопривреде и руралног подручја, развој органске пољопривредне производње, стварају услови и подстиче развој туризма, доприноси афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности општине, развоју креативних индустрија, те очувању животне средине и одрживог развоја.

За све набројане подстицаје, планом коришћења средстава опредељено је укупно 30.000 еура за 2022. годину. Максимална висина подршке у оквиру једне бизнис идеје је 50% од укупног износа предвиђеног Буџетом Општине за подршку женском предузетништву. Друштво/предузетница може конкурисати за укупан износ или дио средстава за реализацију активности из бизнис идеје и дужна је да то назначи.

Конкурс за расподјелу средстава отворен је 45 дана од дана објављивања у дневном листу и сајту Општине. Пријава на конкурс се подноси на прописаном Обрасцу и предаје на писарници Општине Херцег Нови. У запечаћеној коверти, предузетнице које желе да започну сопствени бизнис, прилажу: пријаву за додјелу бесповратних средстава са детаљним описом приложене идеје ( Образац-1), биографију / CV, овјерену копију личне карте, потврду о неосуђиваности за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине( не старију од 6 мјесеци), писмо препоруке или намјера, три штамапане и једну електронску верзију идеје на CD-у.

Бизнис идеје које се неће подржати су:

-Активности које су у надлежности или одговорности Владе, као што је формално образовање, формална здравствена заштита и слично.

-Бизнис идеје којима се траже финансијиска средства за куповину и расподјелу хуманитарне помоћи.

-Бизнис идеје које се искључиво темеље на једнократној изради, припреми и штампању књига, брошура, билтена, часописа и слично.

-Активност која се сматра незаконитом или штетном по околину и опасном за људско здравље – игре на срећу, дуван, алкохолна пића (изузев производње вина и воћних ракија).

-Неморалне и нелегалне активности.

Комисија обавља расподјелу средстава на основу пристиглих пријава на конкурс, цијенећи критеријуме прописане чланом 18 Одлуке о начину, поступку и критеријумима расподијеле средстава за подршку женском предузетништву (˝Службени лист ЦГ-општински прописи˝, бр. 028/18 од 02.09.2018.године).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here