ПРОЛОНГИРАН ДАТУМ ЗАВРШЕТКА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ТЛА У БИЈЕЛОЈ

Завршетак ремедијације тла у некадашњем Бродоградилишту, Анексом 2 Уговора између Владе Црне Горе и новог концесионара Конзорцијума Адриатик Маринас доо (Adriatic Marinas) Тиват и Драј Докс (Dry Docks World – Dubai LLC), Уједињени Арапски Емирати поново је пролонгиран, а нови датум је 31. децембар 2022. године.

Влада Црне Горе је на сједници одржаној 29. децембра усвојила Информацију о закључивању Анекса 2 Уговора о концесији за привредно коришћење бродоградилишне луке на подручју К.О. Бијела и прихватила Анекс 2 Уговора.

Концесионар је у складу са законом основао и регистровао привредно друштво са сједиштем у Црној Гори, које ће обављати концесиону дјелатност – „Montenegro Yacht Services“ доо Тиват, које је промјенило назив у Адриатик 42 доо.

Сходно одредбама Уговора, концесионар је у обавези да адаптира, реконструише, изгради, опреми и искоришћава бродоградилишну луку на концесионом подручју у периоду од 30 година, у складу са Бизнис планом и инвестиционим планом који су дати као Прилог Уговора и у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката.

Укупни планирани износ за инвестицију у прве три године износи 20 милиона еура. Уговором је предвиђено да Инвестициони период почиње тећи од дана предаје Извјештаја експерта којим се потврђује да је концесионо подручје очишћено од  загађења, како би концесионар започео реализацију Инвестиционог плана.

Подсјећамо, првобитни уговорени датум завршетка ремедијације је био 31. март 2020. године. Наведени рок је Анексом 1 уговора промијењен на 31. децембар 2021. године.

Међутим, Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је обавјестило Управу да ремедијација неће бити завршена како је предвиђено анексом 1 уговора.

Евидентно је кашњење у извођењу радова на ремедијацији у односу на дефинисани рок и динамику, а тиме је концесионару онемогућено преузимање саниране локације на начин одређен у Уговору о концесији. С тога, јавила се потреба измјене Уговора о концесији у дијелу дефиниција „датум завршетка ремедијације“ на начин да се одреди датум 31. децембар 2022. године, до када је за очекивати да ће ремедијација бити завршена.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here