Прољеће 2024: Сервисне информације

Пре­те­жно сун­ча­но. У сје­вер­ним и цен­трал­ним пред­је­ли­ма по­сли­је­под­не умје­рен до по­ја­чан ра­звој облач­но­сти, а по­не­гдје се оче­ку­је и крат­ко­трај­на ки­ша или пљу­сак са гр­мља­ви­ном. На сје­ве­ру ују­тру по ко­тли­на­ма мо­гу­ћа крат­ко­трј­на ма­гла. Вје­тар слаб до умје­рен про­мјен­љи­вог смје­ра. Нај­ви­ша днев­на тем­пе­ра­ту­ра ва­зду­ха од 17 до 25 степени.

АЕРОДРОМ ТИВАТ

Са ти­ват­ског аеро­дро­ма да­нас 18 ле­то­ва. Пр­ви лет је био ка Бе­о­граду у 7.30, на­ред­ни су у 15:30, 16:25 и 18:10. На­ја­вље­ни су ле­то­ви ка Ди­зел­дор­фу, Па­ри­зу, Ман­че­сте­ру, Бе­чу, Же­не­ви, Тел Ави­ву, Истан­бу­лу, Лон­до­ну и Са­ра­је­ву у 11:30.

АУТОБУСКА СТАНИЦА

Ау­то­бу­ски са­о­бра­ћај је ју­трос из­мије­њен. Ка­ко нам је са­оп­ште­но по­ла­зак ка Тре­би­њу у 12:10 и Бе­о­гра­ду у 15 са­ти не­ће бити реализовани. Ју­трос су сти­гли ау­то­бу­си из Ба­ња Лу­ке, Па­ла, Бео­гра­да, Су­бо­ти­це, Ни­ша и Кра­гу­јев­ца. По ре­ду во­жње кре­нуо је Озлем ка Бе­о­гра­ду, у 8.35 ће Цен­тро­транс ка Са­ра­је­ву. У 9.30, па у 11.10 су по­ла­сци ка Ду­бров­ни­ку.

АМСЦГ

Са­о­бра­ћа се по пре­те­жно су­вим ко­ло­во­зи­ма  уз мје­сти­мич­но сма­ње­ну ви­дљи­вост. Дуж кли­су­ра и усје­ка скре­ће­мо па­жњу на мо­гу­ће сит­ни­је одро­не. Са­вје­ту­је­мо мак­си­мал­но опре­зну во­жњу при­ла­го­ђе­ну вре­мен­ским и са­о­бра­ћај­ним усло­ви­ма. Због ра­до­ва на одр­жа­ва­њу ау­то­пу­та за­тво­ре­на је тра­ка за спо­ра во­зи­ла не­по­сред­но при­је мо­ста Мо­ра­чи­ца из прав­ца Ма­те­ше­ва пре­ма Под­го­ри­ци. На ма­ги­стра­лом пу­ту Це­ти­ње-Бу­два у вре­мен­ском ин­тер­ва­лу од 07.00 до 19.00 са­ти до­ла­зи до про­мје­не ре­жи­ма са­о­бра­ћа­ја са двосмјер­ног на јед­но­смер­ни због ас­фал­ти­ра­ња. У протекла 24 сата на путевима у земљи догодило  се 13 саобраћајних  незгода  у којима  је 10 особа задобило лаке повреде. Информативни центар заједно са службом помоћи на путу на услузи је грађанима 24 сата. Информације се могу добити путем телефона 19807, 020234999 063239987

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here