МЕПГ:КОРИСНИЦИ ЋЕ У ЗАКОНСКОМ РОКУ ОСТВАРИВАТИ ПРАВА

Поводом реакција на прошлонедјељно усвајање Уредбе о престанку важења Уредбе о повјеравању дијела послова јединицама локалних самоуправа, из Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма указали су на чињенице које објашњавају мотиве и циљеве ових измјена. У саопштењу између осталог наводе:
Разлог за престанак важења Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма јединицама локалне самоуправе, налазимо у чињеници да издавање урбанистичко-техничких услова представља завршни корак у планирању простора. С обзиром на то да су према члану 21 Закона о планирању простора и изградњи објеката, израда и доношење планских докумената у надлежности министарства, а да је, сходно члану 74 Закона, министарство надлежно и за издавање урбанистичко-техничких услова, оваква одлука има пуно законско утемељење. Предложена Уредба треба да омогући бољу контролу над спровођењем планова и израдом техничке документације, са циљем заштите простора од деградације и преокретања трендова погоршања услова живота становника, нарочито у урбаним срединама. Након детаљног сагледавања кадровских капацитета и обима послова секретаријата за урбанизам локалних самоуправа, планираног у блиској будућности, Министарство ће, у договору са локалним самоуправама, преиспитати могућност о поновном повјеравању дијела послова, у складу са утврђеним оптимумом, навели су из ресорног Министарства.

Напомињу да су прије усвајања, обје уредбе достављене на мишљење Секретаријату за законодавство, Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија и Канцеларији за европске интеграције и да ниједна од ових институција на њих није имала примједби.

-Посебно желимо да истакнемо да доношење поменутих уредби ни на који начин неће угрозити могућност корисника простора да у законом предвиђеном року остварују своја права и да ће Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма све преузете послове у вези са давањем сагласности на идејна рјешења и издавањем урбанистичко-техничких услова обављати стручно и ажурно, настојећи да успостави крајње професионалан и кооперативан однос са свим локалним самоуправама, саопштили су из Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма.

Уредбом о престанку важења Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Главном граду Подгорица престаје важење Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Главном граду Подгорица , којом су послови државне управе из надлежности Министарства одрживог развоја и туризма који се односе на давање сагласности на идејно рјешење за зграде бруто грађевинске површине 3000 м2 и више из члана 88 став 2 Закона о уређењу простора и изградњи објеката повјерени Главном граду Подгорица.

– На тај начин, ови послови се враћају у дјелокруг Главног државног архитекте, док у дјелокругу Главног градског архитекте Подгорице остају послови који се односе на давање сагласности на идејно рјешење за зграде бруто грађевинске површине до 3000 м2. Оваква одлука је мотивисана ставом Министарства да однос према свим локалним самоуправама мора бити једнак, али надасве бригом за квалитет архитектонских рјешења већих објеката, нарочито стамбених зграда, чија једнолична естетика, произашла из крајње утилитаристичких функционалних рјешења, има изразито негативне посљедице по урбану морфологију Подгорице, саопштили су из ресорног Министарства.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here