Извјештај ДРИ о завршном рачуну буџета Општине достављен одборницима

Материјал за девету редовну сједницу Скупштине општине Херцег Нови, која је почела 8. августа а чији наставак још увијек није заказан, допуњен је извјештајем Државне ревизорске институције о ревизији завршног рачуна буџета Општине Херцег Нови за 2021. годину.
Подсјећамо, ДРИ је дала негативно мишљење на завршни рачун општине за прошлу годину и 29 препорука како би исправила неправилности и ускладила пословне активности са законским и другим прописима. Општина Херцег Нови у року од 30 дана мора да достави Државној ревизорској институцији план активности за реализацију издатих препорука који треба да садржи мјере, носиоце активности и рокове. Дужна је да у року од шест мјесеци ДРИ достави извјештај о спроведеним радњама по израђеним и достављеним препорукама. Финансијском ревизијом Завршног рачуна буџета Општине Херцег Нови за прошлу годину утврђено је да су поједини примици и издаци у извјештају о консолидованој јавној потрошњи, погрешно исказани, што је довело до израчунавања нетачног износа суфицита, наводи се у извјештају. Исказан је суфицит буџета за прошлу годину од 1,68 милиона еура, што је 1,29 милиона еура више од буџетског суфицита утврђеног финансијском ревизијом, у износу од 391,21 хиљада еура.
У извјештају се између осталог наводи да је у раду остало 137 активних судских поступака . Општина је тужилац у 19 предмета, док је тужена у 119 предмета. Укупна вриједност утужења против Општине могла се утврдити код 35 предмета и износи око 3.4 милиона еура што, како наводи ДРИ, упућује на закључак да је износ укупног утужења против Општине значајно већи. Такође наводе да за ребаланс буџета општина није добила сагласност Министарства финансија као и да за високи руководни кадар нису расписивани јавни конкурси, већ су именовани, вршиоци дужности. У појединим случајевима ВД статус високо руководног кадра продужаван је од 2017. године, што није у складу са законом. Правилници о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, како је наведено у извјештају, нису утврђени зависно од обима, врсте и сложености послова и на начин којим се обезбјеђује њихово ефикасно, економично и ефективно вршење, у складу са чланом 70 Закона о локалној самоуправи.
ДРИ налаже да се са садржајем извјештаја упозна локална Скупштина, Влада и министарства финансија и јавне управе, скупштински Одбор за економију, финансије и буџет, Заједница општина, као и Врховно државно тужилаштво.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here