У понуди закуп дијела обале на Топлој

Јавно предузеће за управљање морским добром Црне Горе објавило је јавни позив за закуп обале за изградњу новог купалишта у Херцег Новом, непосредно уз Шеталиште Пет Даница, између изграђене хотелске плаже хотела Сан ризорт и Милашиновића плаже у дужини од 110 m, површине око 500 m², са припадајућим акваторијумом, обухватајући обалу и планирано купалиште, по минималној цијени годишњег закупа од 1,40 еура по квадрату.

Понуде се достављају сваког радног дана од 08:30 до 16.00 сати непосредном предајом на архиви јавног предузећа, најкасније до 06. октобра до 11 часова.

Планско рјешење локације је одређено Просторним планом посебне намјене за обално подручје.

Уређење обале и купалишта врши се према Урбанистичко техничким условима које је издао Секретаријат за просторно планирање и изградњу Херцег Нови.

Уважавајући да се локација налази у обухвату граница Природног  и културно-историјског подручја Котора и његове заштићене околине, уписаног на Листи свјетске баштине УНЕСКО-а, чије су границе дефинисане Законом о заштити природног и културно–историjског подручја Котора изабрани понуђач је дужан да прибави Конзерваторске услове и да изградњу реализује у складу са Конзерваторским условима и Конзерваторским пројектом.

За реализацију планираних радова потребно је код надлежног органа спровести процедуру процјене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процјени утицаја на животну средину,  у оквиру које ће се посебна пажња обратити на утицај и заштиту морског и обалног биодиверзитета и екосистема. Радови и дјелатности који се буду реализовали на овом подручју ни на који начин не смију угрожавати животну средину, обалу и море.

Предметно купалиште ће бити означено кроз Атлас црногорских плажа и купалишта. Морско добро се даје у закуп/на коришћење на период од максимално 15  година. Рок реализације је највише 5 година од дана закључења уговора.

Предметна локација даје се у закуп без постављених објеката и инфраструктурне опремљености.

Минимална цијена годишњег закупа у Одлуци дата је без урачунатог ПДВ-а.

1 COMMENT

  1. МА е, нека почупају и то мало борова и пинија које су остале: Ђе год дрво видиш – Ти бетон засади!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here