Представљање програма о унапређењу кон­ку­рент­но­сти при­вре­де у Тивту

Би­знис Ин­фо цен­тар одр­жа­ће ин­фо дан за Боку у ве­зи са Јав­ним по­зи­вом Вла­де Цр­не Го­ре за уна­п­ре­ђе­ње кон­ку­рент­но­сти при­вре­де за 2024. го­ди­ну, у че­твр­так 25. апри­ла са по­чет­ком у 10 сати, у мул­ти­ме­ди­јал­ној са­ли Оп­шти­не Ти­ват.

На ин­фо да­ну ће би­ти пред­ста­вље­не че­ти­ри ли­ни­је по­др­шке укуп­не ври­јед­но­сти 3.000.000€.

Про­грам­ска ли­ни­ја за уна­пре­ђе­ње про­и­звод­них ка­па­ци­те­та – 2.000.000€ Про­грам­ска ли­ни­ја за на­бав­ку опре­ме ма­ле ври­јед­но­сти – 500.000€, Про­грам­ска ли­ни­ја за по­др­шку ди­ги­та­ли­за­ци­ји – 300.000€ и Про­грам­ска ли­ни­ја – Ва­у­че­ри за мла­де и же­не – 200.000€

При­вред­ни­ци и дру­ги за­ин­те­ре­со­ва­ни гра­ђа­ни ће би­ти у при­ли­ци да ди­рект­но у кон­так­ту са слу­жбе­ни­ци­ма Ми­ни­стар­ства еко­ном­ског ра­зво­ја са­зна­ју ви­ше о на­чи­ну апли­ци­ра­ња, оправ­да­ним ула­га­њи­ма за ко­ја се до­дје­љу­ју бес­по­врат­на сред­ства и на­чи­ну из­вје­шта­ва­ња, од­но­сно прав­да­ња утро­шка до­дје­ље­них сред­ста­ва.

Детаљи на линку

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here