ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА

Влада Црне Горе је на данашњој сједници утврдила Предлог измјена закона о доприносима за обавезно социјално осигурање којим ће се, како су саопштили, снажно дјеловати на подстицај новог запошљавања у 2021. години, привредни раст, обезбјеђивање повољнијих услова привређивања као и сузбијање „сиве економије“.

-Наведено ослобођење од плаћања дијела доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за послодавце допринијеће запошљавању нових радника, што представља значајан покретачки фактор у отежаним условима пословања изазваних пандемијом заразне болести Цовид 19- наводи се у саопштењу.

Предложеним законским рјешењем уводи се новина да се послодавац који заснује радни однос на неодређено вријеме до 31. децембра 2021. године са запосленим које се налази на Заводу за запошљавање Црне Горе дуже од три мјесеца, ослобађа обавеза плаћања дијела доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2023. године.

-То право не може остварити послодавац које запосли лице у државним органима и организацијама и органима јединица локалне самоуправе и другим јавноправним тијелима корисницима буџетских средстава. Такође, ослобођење плаћања дијела доприноса може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са незапосленим лицем повећа број запослених у односу на број запослених који је послодавац имао на дан 31. децембар 2020. године. Такође послодавац се ослобађа обавезе плаћања дијела доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и то 90% доприноса – за зараде исплаћене у 2021. године , 60% доприноса – за зараде исплаћене у 2022. години и 30% доприноса – за зараде исплаћене у 2023. години, и падају на терет буџета Црне Горе- наводи се у саопштењу.

Влада је утврдила и Предлог измјена Закона о порезу на додату вриједност.

-Уводи се новина да се врши правно-техничко усклађивање појма „инвалида у инвалидским колицима” у појам „лица са инвалидитетом”, а условљено је Законом о забрани дискриминације лица са инвалидитетом и Конвенцијом УН о правима лица са инвалидитетом, са препорукама за хармонизацију. Предлаже се повећање опорезивог промета за регистрацију за ПДВ са 18.000 еура на 30.000 еура- наводи се у саопштењу.

На сједници је утврђен И Предлог закона о измјени и допунама Закона о порезу на доходак физичких лица.

-Предметним законом извршиће се укључивање нових облика издатака који се у пореске сврхе признају као ресход у износу до 3% укупног прихода (социјална, смањење сиромаштва, заштиту лица са инвалидитетом, друштвену бригу о дјеци и младима, помоћ старијим лицима, заштиту и промивисање људских и мањинских права, владавину права, развој цивилног друштва и волонтеризма, евроатланске и европске интеграције Црне Горе, умјетност, техничку културу, унапређење пољопривредеи руралног развоја, одрживи развој, заштиту потрошача, родну равноправност, борбу против корупције и организованог криминалаи борбу против болести зависности).

Предлог закона обухвата и ослобођење од плаћања дијела обрачунатог пореза на доходак физичких лица на период од 3 године за пореског обвезника који до 31. децембра 2021. године на неодређено вријеме запосли лице које се на евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе налази дуже од 3 мјесеца, под условом да се заснивањем радног односа повећа број запослених у односу на број запослених који је послодавац имао на дан 31. децембар 2020. године. Ослобођење ће бити могуће остварити у трајању од 3 године, на начин да ће се у 2021. години ослобађати 90%, у 2022. години 60% и у 2023. години 30% износа пореза, уз ограничење да се ослобађање од плаћања дијела пореза на доходак физичких лица остварује на зараду запосленог која није већа од просјечне мјесечне зараде у Црној Гори, према подацима органа управе надлежног за послове статистике. Наведено ослобођење од плаћања пореза на доходак физичких лица ће допринијети запошљавању нових радника, што представља значајан покретачки фактор у отежаним условима пословања изазваних епидемијом заразне болести Ковид 19- наведено је у саопштењу.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here