Почиње изградња мјерног профила на водотоку Опачица

Фото: Опачица, Водовод и канализација ХН

На основу Програма мјерења и регистровања (мониторинг) вода изворишта Опачица, у Кућанском пољу, најзначајнијег водног ресурса у општини Херцег Нови, Водовод и канализација ће градити мјерни профил у кориту потока, који ће служити за мјерење истекле воде из водозахвата, као и мјерење количине кишне воде на сливно подручје које прехрањује Опачицу.

Опачица је каптирана шездесетих година прошлог вијека и од тада је дио система снабдијевања водом Херцег Новог, а посљедњих година користи се само током љетњих мјесеци, као надопуна количинама које стижу са Плата, и у случајевима обуставе воде.

– Опачица је изузетно вриједно врело које се прехрањује из подземне издани, а које геолошка баријера штити од продора мора и заслањивања. Максимална количина воде која истиче из врела је 1,5-2,00 м3, а у љетњем периоду се рачуна на њену максималну издашност до 150 л/с. Савремено управљање водним ресурсима, у складу са Директивама ЕУ захтјева од сваког „произвођача“ воде за пиће да проводи све санитарне мјере заштите изворишта, као и да прати количине и квалитет воде које то извориште прехрањују. У циљу обнављања водне документације, водне дозволе и водне сагласности на експлоатацију воде из Опачице, потребно је познавати водни биланс кроз вишегодишње циклусе пале и отекле воде, односно, ускладиштене и преливене количине воде, саопштавају из Водовода.

„Водовод“ је финансирао израду студијског документа „Програм мјерења и регистровања (мониторинг) вода изворишта Опачица“, који је израдио др Зоран Никић.

– Користећи безводни период „Водовод“ је, уз сагласност Општине, кренуо у израду мјерног профила на отвореном току Опачице. У првој фази то су земљани радови на изради прилазног пута за багер и камион, потом је урађено рекогносцирање терена и продубљивање корита. Сљедећа фаза ће бити убацивање крупног камена и израда бетонске уставе са троугластим преливом, а на основу пројектне документације коју је урадио „Систем – Мне“ д.о.о. из Подгорице, са пројектантом дипл. инг Гораном Мичетом. Прелив се гради на мјесту на којем неће бити опасности од стварања успора, у било код периоду године, које би могло да ретензијом угрози безбједност врела. Димензије прелива су 3020 x 300 мм, са урезаним преливом за мале воде, кота прелива је 5,80 мнм и за 10 цм је височија од постојећег корита на мјесту профила. Тренутно је корито суво, а садашњи ниво до воде која се црпи за потребе снабдијевања је на 6,00 метара испод нивоа тла или је око 3,20 м испод нивоа буне Опачице. Јасно је да се радови на кориту могу вршити само током љета, када је корито потпуно суво.

Из Водовода информишу да очекују да радови трају десетак дана.

Треба рећи да је некада постојао мјерни профил на Опачици као и кишомјерне станице да би се мјерењем кише долазило до података о водном билансу. Постоје трагови уз корито Опачице, као и сјећања диспечера са овог водозахвата.

Такође, „Водовод“ ће набавити кишомјерне станице (путем тендерске процедуре) и то једну аутоматску за мјерење падавина и физичко-хемијских параметара микросредине, и двије класичне станице, које би требале да буду инсталиране на рубним дјеловима слива, на Рујеву и на Подима, Сва ова опрема је потребна да би се ухватио циклус од јесењих и прољећних киша и једно љето.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here