План управљања обалним подручјем Боке Которске

У оквиру пројекта ГЕФ МедПрограма У Херцег Новом одржана је трећа радионица који се тиче припреме Плана интегралног управљања обалним подручјем Бококоторског залива, са посебним акцентом на мјере адаптације на климатске промјене, у оквиру партиципативне методологије Climagine.

План обалног подручја је инструмент управљања који је прописан Протоколом Барселонске конвенције о интегралном управљању обалним подручјем и Националном стратегијом интегралног управљања обалним подручјем Црне Горе, чији је циљ обезбјеђење холистичког и интегрисаног скупа политика, као и планских и акционих мјера за одрживи развој тј. коришћење природних ресурса у обалним и морским подручјима. Пројекат се спроводи у сарадњи Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма и регионалних центара конвенције, ПAP/RAC из Сплита i PlanBleu из Марсеја.

Први дан радионице надовезао се на резултате претходне двије радионице одржане у Тивту и Котору, током којих су заинтересоване стране дале инпуте о кључним димензијама одрживости и изазовима, како би се успоставио оквир за даљи рад на индикаторима одрживости и њиховом опсегу за будућу имплементацију и праћење плана. Овом радионицом је предложен и сет индикатора одрживости за сваки приоритетни сектор идентификован у плану, као средство за праћење напретка ка испуњавању циљева плана у предстојећем периоду, као и сет пратећих мјера.

Другог дана представљени су главни закључци „Родно сензитивне процјене климатских ризика у Боки Которској“ и јачали су се капацитети заинтересованих страна да боље разумију везе између климатских ризика и утицаја и родне равноправности у Боки Которској у односу на приоритетне секторе.

На радионици, уз представнике Министарства, учествовали су и представници приморских општина на подручју Боке Которске, националних и локалних институција, цивилног и невладиног сектора, академске, научне и стручне јавности.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here