Конкуришите за средства за развој женског предузетништва

Општина Херцег Нови

Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције позива све предузетнице/привредна друштва са пребивалиштем, односно сједиштем на подручју општине Херцег Нови, да доставе пријаве на Конкурс за расподјелу средстава буџета намјењених женама које желе да започну вођење сопствене привредне дијелатности или привредног друштва.

Текст Јавног позива је на линку.

Како саопштавају из локалне управе, средства предвиђена Буџетом Општине за 2023. годину расподјељују се за бизнис идеје које доприносе остваривању утврђених циљева у стратешким документима, програмима и плановима Општине, а којима се, нарочито подстичу економски развој општине, предвиђа отварање нових радних мјеста, стварају услови и подстиче развој туризма, креативне индустрије и старих заната, доприноси афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности општине, доприноси очувању животне средине и одрживог развоја.

За све подстицаје, планом коришћења средстава опредијељено је укупно 23.500€ за 2023. годину. Максимална висина подршке у оквиру једне бизнис идеје је 50% од укупног износа предвиђеног Буџетом Општине за подршку женском предузетништву.

Друштво/предузетница може конкурисати за укупан износ или дио средстава за реализацију активности из бизнис идеје и дужна је да то назначи. Конкурс за расподјелу средстава отворен је  20 дана од дана објављивања у дневном листу и wеб-сајту Општине. Пријава на конкурс се подноси на прописаном Обрасцу и предаје на писарници Општине Херцег Нови.

У запечаћеној коверти, предузетнице које желе да започну сопствени бизнис, прилажу пријаву за додјелу бесповратних средстава са детаљним описом приложене идеје (Образац-1), биографију/ЦВ, овјерену копију личне карте, потврду о неосуђиваности за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине, писмо препоруке или намјера, три штамапане и једну електронску верзију идеје на ЦД-у.

Бизнис идеје које се неће подржати су: активности које су у надлежности или одговорности Владе, као што је формално образовање, формална здравствена заштита и сл. Такође, ни  бизнис идеје којима се траже финансијиска средства за куповину и расподјелу хуманитарне помоћи, бизнис идеје које се искључиво темеље на једнократној изради, припреми и штампању књига, брошура, билтена, часописа и слично, активност која се сматра незаконитом или штетном по околину и опасном за људско здравље: игре на срећу, дуван, алкохолна пића (изузев производње вина и воћних ракија), неморалне и нелегалне активности.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here