Сједница Скупштине општине Херцег Нови 30.маја

Пред­сјед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не Хер­цег Но­ви, Иван Ото­вић за­ка­зао је 20. ре­дов­ну сјед­ни­цу ло­кал­ног пар­ла­мен­та, за 30. мај, а днев­ним ре­дом пред­ви­ђе­на је 41 тач­ка.

Због оби­мног Днев­ног ре­да за Скуп­шти­на ће тра­ја­ти два да­на, ка­зао је  за РТХН пред­сјед­ник Иван Ото­вић.

-Уз из­вје­шта­је о ра­ду пре­ду­зе­ћа и уста­но­ва кул­ту­ре, пред од­бор­ни­ци­ма је  ви­ше та­ча­ка ко­је ће надам се иза­звти ин­те­ре­со­ва­ње од­бор­ни­ка, али и јав­но­сти.

Пред од­бор­ни­ци­ма је и за­вр­шни ра­чун Оп­шти­не за 2023. го­ди­ну, Пре­длог одлу­ке о со­ци­јал­ном ста­но­ва­њу.  Пре­длог одлу­ке о суб­вен­ци­ји тро­шко­ва бо­рав­ка дру­гог дје­те­та у вр­ти­ћу, као и о пар­ти­ци­па­ци­ја пре­во­за уче­ни­ка, ве­ли­ки су ис­ко­ра­ци за Оп­шти­ну и су­гра­ђа­не, ис­ти­че Ото­вић.

-Овим одлукама показујемо нашу тежњу да на све могуће начине помогнемо нашим суграђанима. Наша је обавеза релаксирамо њихове Буџете. одлука о вртићу подразумјева да ОИпштина Херцег нови обезбијеђује 50 % укупне цијене. За наредни период планирано је да то буде повећано. С обзиром на то да је Буџет општине из године у годину све већи.

На днев­ном ре­ду су и дви­је одлу­ке ко­је се од­но­се на ус­по­ста­вља­ње са­рад­ње и бра­ти­мље­ње гра­до­ва, затим из­вје­штај о ра­ду пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не и ор­га­на и слу­жби ло­кал­не упра­ве, као и ви­ше одлу­ка за по­ста­вља­ње од­но­сно гра­ђе­ње обје­ка­та од оп­штег ин­те­ре­са, ко­је се пр­вен­стве­но од­но­се на по­бољ­ша­ње инфра­струк­ту­ре. Почетак је у 10 сати.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here