ОД ДАНАС НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТРАТЕГИЈА ПОВЕЋАЊА ЗАПОСЛЕНОСТИ У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Jавна расправа о стратегији повећања запослености у Херцег Новом почела је данас. На овај начин, локална самоуправа настоји да директно утиче на смањење незапослености у нашем граду и допринесе ефикасном функционисању тржишта рада. Главни циљ ове стратегије је да до 2030. Херцег Нови буде модерна општина са разноликом потражњом радне снаге, ниском стопом незапослености и значајном укљученошчу рањивих група на тржишту рада.
Уз стратешке циљеве Општине, даљег развоја инфраструктуре, одрживог економског развоја, развоја квартног сектора и друштвених дјелатности, јачања административних капацитета локалне самоуправе, те заштите животне средине, стратегија повећања заспослености може се посматрати као допуна постојећем Стратешком плану развоја општине у погледу запошљавања и развоја радне снаге. Унапријеђење запошљавања и развоја људских ресурса кључан је и неизоставан корак ка даљем друштвено економском развоју и постизању општег и стратешких циљева града.
Нацртом овог документа дефинисани су кључни проблеми тржиста рада Општине Херцег Нови: неповољна старосна структура незапослених лица, неодговарајућа квалификациона структура незапослених у односу на потребе послодаваца, недостатак радног искуства, недостатак додатних знања и вјештина, незаинтересованост незапослених за стицање знања и вјештина које се траже на тржишту рада, незадовољавајући услови рада код неких послодаваца, као и недостатак мјера превенција незапослености.
Што се тиче креирања нових радних мјеста, стратегија предвиђа формирање Центра за предузетништво, и то у временском оквиру 2022-2023, а у периоду од текуће до 2025. више активности: пружање савјетодавне помоћи пољопривредницима приликом регистрације и запошљавања, обука за предузетнике из области пољопривреде, пружање финансијске помоћи предузетницима, савјетодавне помоћ у изради бизнис плана, као и организовање радионица за генерисање предузетничких идеја.
Унапријеђења компетенција радне снаге усмјерена су на незапослена лица, па је предвиђено више активности, међу којима су: образовање одраслих, обука на радном мјесту, обука за дефицитарна знања и вјештине, као и организовање Сајма за промоцију занимања и запошљавања у угоститељству.
У погледу планирања активирања рањиивих група на тржишту рада, намјера локалне самоуправе је да спроведе мјере професионалне рехабилитације, пружи могућност субвенција за запошљавање лица са инвалидитетом, као и израда локалне иницијативе за запошљавање, чија су циљна група теже запошљива лица.
Саставни дио Стратегије запошљавања за период 2021-2025. је и СWОТ анализа (анализа снаге, слабости, прилике и пријетње), у којој се наводе кључне развојне шансе за унапријеђење запошљавања, али и кључни изазови са којима се наш град суочава. Такође, дио Стратегије односи се и на анализу тржишта рада и социо-економску ситуацију, уз истакнуту визију, приоритете и мјере које је потребно спровести.
Стратегија се имплементира и прати кроз годишње акционе планове запошљавања, који дефинишу активности које се спроводе на годишњем нивоу, а за сваку активност дефинишу се циљне групе, број укључених, очекивани резултати, оквирна финансијска срества, извори финансирања и институције одговорне за спровођење. За припрему годишњег акционог плана одговоран је Секретаријат за туризам, економски развој и предузетништво, у сарадњи са локалном партнерском групом за запошљавање.
Јавна расправа ће трајати 15 дана, од 25. фебруара до 11. марта, а примједбе, сугестије, предлоге и мишљења у писменој форми потребно је доставити на адресу Општине Херцег Нови, Секретаријат за туризам, економски развој и предузетништво, преко Грађанског бироа или мјесних заједница, а у електронској форми на емаил: [email protected] Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, централна јавна расправа неће бити одржана.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here