Умањење буџета за 5,3 милиона еура

Предлогом одлуке о измјенама одлуке о Буџету општине Херцег Нови за 2020. годину укупна примања и издаци утврђени су на 13. 460.000 еура. Ребалансом је буџет за ову годину умањен за 5.330.000 еура, односно 28%, а о њему ће расправљати одборници на 14. редовној сједници СО Херцег Нови, 2. октобра.
-Основни разлог за доношење Одлуке о измјенама Буџета Општине Херцег Нови за 2020. годину је панденија корона вируса која је директно утицала на смањење прихода Буџета Опшине Херцег Нови. С тим у вези Општина Херцег Нови је донијела сет мјера и олакшица за превазилажење посљедица изазваних епидемијом заразне болести Ковид -19 које се односе на помоћ грађанима и привреди као и на рационализацију трошкова локалне управе.Олакшице грађанима и привреди односе се на порез на непокретност, локалне комуналне таксе, прирез порезу на доходак физичких лица, закупе, одлагање принудне наплате, наведено је у образложењу одлуке.
Сопствени приходи по Ребалансу планирани су у износу 8.723.424 еура, што је за 33% мање од планираних. Најзначајније је смањење пореза на непокретности за 31%, па сада износи 4.400.000 еура, што повлачи и смањење туристичке таксе која је планирана овим Ребалансом на 130.000 еура односно 46% првобитно планиране. -Разлози за смањење прихода од пореза на неопокретност су поред уведених олакшица којима се обвезници ослобађају плаћања камате за текућу фискалну годину, одлаже принудна наплата, омогућава плаћање у више рата и немогућност доласка нерезидената. Један број пореских обвезника уплаћује своје обавезе у мјестима становања, али с обзиром да је пандемија зауставила многе активности, може се рећи да је недостатак средстава генерални проблем -наводе из локлане управе.
Локална комунална такса је смањена на свега 26 % од планиране што је последица уведених олакшица за вријеме трајања епидемије корона вируса којом су обвезници ове таксе били ослобођени плаћања исте.
Планирано је значајно смањење прихода по основу накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта у износу од 1.000.000 еура па је од 2.700.000 предвиђених Буџетом за 2020. годину, сада очекивани приход по том основу 1.700.000 еура. Уступљени приходи планирани су у износу 1.900.000 еура што је за 32% мање од прихода планираних.
Јавни издаци који су планирани у износу од 18.790.000 еура смањени су 28 % и износе 13.460.000 еура.

-Сет мјера за рационализацију трошкова локалне самоуправе усмјерен је на ограничење и смањење потрошње, са циљем да се текући трошкови потрошачких јединица сведу на најмању могућу мјеру и постигну одређене уштеде. Фонд за бруто зараде запослених смањен је за 13%, расходи за материјал за 53 % , расходи за услуге 30%, трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору за 32%, а највеће смањење је претрпио капитални Буџет. Првобитно планиран на 6.002.000 еура сада је смањен на 2.138.000, односно за 74%. Издаци за локалну путну мрежу по Ребалансу износе 470.000 за експропријацију земљишта 150.000, док су издаци за грађевинске објекте, међу којима је изградња нове аутобуске станице смањени на 520.000 еура.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here