Расписани Јавни конкурси за додјелу линија за превоз путника

Секретаријат за комуналне дјелатности расписао је јавне конкурсе за додјелу линија за превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају на територији општине Херцег Нови и за посебан линијски превоз путника на релацијама Луштица-Тиват-Луштица и Луштица-Радовићи-Луштица.

План линија у градском и приградском превозу путника садржи следеће линије:

Игало – Каменари – Игало, Суторина – Мељине – Суторина, Игало – Мељине – Игало (кружна), Херцег Нови – Крушевице – Херцег Нови, Херцег Нови – Ситница – Врбањ – Херцег Нови, Херцег Нови – Пријевор – Херцег Нови, Херцег Нови – Мојдеж – Херцег Нови, Херцег Нови – Њивице – Херцег Нови, Херцег Нови – Убли – Херцег Нови, Мардари – Росе – Забрђе.

План линија посебног линијског превоза путника садржи следеће линије:

Забрђе – Радовићи, Забрђе – Тиват, Радовићи – Мардари

Конкурсна документација може се преузети у року од 15 дана, од дана објављивања конкурса у дневним листовима и на сајту www.hercegnovi.me, на адреси: Општина Херцег Нови, Трг Маршала Тита 2, Грађански биро (шалтер бр. 4), сваког радног дана од 8 до 15 сати, са прилагањем доказа о уплати износа на име накнаде трошкова конкурса.

За превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају на територији општине Херцег Нови, понуђачи могу достављати понуде сваког радног дана од 8 до 15 сати закључно са 16. фебруаром 2024. године, док за посебни линијски превоз путника понуђачи могу достављати понуде сваког радног дана од 8:30 до 14 сати, непосредном предајом у Грађански биро Општине Херцег Нови- Трг Маршала Тита 2 или препорученом пошиљком са повратницом на адреси.

Понуде је потребно доставити у запечаћеној коверти са назнаком „не отварај“ прије званичне сједнице комисије за отварање са назнаком „Конкурс за додјелу линија за превоз путника“ или „Конкурс за додјелу линија за посебан линијски превоз путника на релацијама Луштица-Тиват-Луштица и Луштица-Радовићи-Луштица“. На полеђини коверте потребно је написати назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

Јавно отварање, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи, бићр одржано 20. фебруара 2024. године у 12 сати у Скупштинској сали Општине Херцег Нови. Учесници на конкурсу ће бити обавијештени о исходу најкасније у року од 15 дана од дана отварања понуда. Секретаријат за комуналне дјелатности Општине Херцег Нови на основу предлога комисије о најповољнијем понуђачу, доноси рјешење о додјели линија за превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају / на релацијама Луштица-Тиват-Луштица и Луштица-Радовићи-Луштица, које важи пет година.

Све информације или додатна обавјештења, понуђач може добити путем телефона 031/321-052, локал 522, од 8:30 до 14 сати, а особа за контакт је секретар Секретаријата за комуналне дјелатности Василије Сеферовић.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here