ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ 31 СЛОБОДНО МЈЕСТО НА УЦГ

Универзитет Црне Горе

Универзитет Црне Горе расписао је конкурс за упис на докторске студије за студијску 2021/2022. годину у трећем уписном року. Укупно на осам факултета има 31 слободно мјесто.
Број студената за упис на докторске студије је у складу са Одлуком Управног одбора Универзитета Црне Горе и резултатима првог и другог уписног рока, на сљедећим организационим јединицама и студијским програмима Универзитета Црне Горе: Биотехнички факултет три и сва три мјеста су на студијском програм Биотехника, Електротехнички факултет уписује 12 кандидата на студијском одсјеку Електротехника. Факултет за туризам и хотелијерство на студијском програм Туризам два, Филолошки факултет на студијском програму – Језик и књижевност пет студената, Машински факултет , програм Машинство два, и исто толико на Металуршко-технолошком факултету –по један на студијском програму Металургија и материјали и Хемијска технологија. На Поморском факултету су четири слободна мјеста и то једно на програму Поморске науке док ће Менаџемент у поморству и логистика примити још три студента. Природно-математички факултет на студијском програму Математика прима једног студента.
Висина школарине на докторским студијама, за студенте уписане студијске 2021/2022. године, је утврђена Одлуком Управног одбора и износи 250 еура по семестру за све студијске програме.
Услови уписа:
Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који су стекли диплому академског назива магистра/мастера из одговарајуће области наука/умјетности, односно академску диплому регулисаних професија, након стечених најмање 300 ЕЦТС кредита.
Докторске студије трају три студијске године (шест семестара), односно обим студијског програма ових студија износи 180 ЕЦТС кредита.
Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и доказе о испуњавању услова.
За упис на докторске студије неопходно је знање једног свјетског језика на нивоу Б2, у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике.
Странац се може уписати на студијски програм докторских студија под истим условима као и црногорски држављанин, уз претходно признавање иностране образовне исправе раније завршеног циклуса/степена/нивоа студија, која је услов за упис.
Упис је на конкурентској основи у складу са просјечном оцјеном на претходном нивоу студија, након спроведеног поступка рангирања. Кандидати са истом просјечном оцјеном имају право уписа под једнаким условима. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није обавио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Кандидат подноси: диплому (оригинал или овјерену копију) о стеченом академском називу магистра из одговарајуће области наука/умјетности, односно академску диплому регулисаних професија, након стечених најмање 300 ЕЦТС кредита, увјерење о положеним испитима на магистарском/мастер студијском програму, извод из матичне књиге рођених и доказ о активном знању једног свјетског језика.
Пријаву са одговарајућим доказима кандидати подносе организационим јединицама Универзитета Црне Горе закључно са 28. 1. 2022. године (до 14х).
Поступак рангирања спроводи Комисија за докторске студије на организационој јединици Универзитета. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно спроведен, има право приговора Вијећу организационе јединице у року од 48х од тренутка објављивања ранг листе. Вијеће је дужно да одлуку о приговору донесе најкасније 7 дана од дана објављивања ранг листе. Одлука Вијећа је коначна. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here